Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Kdy proběhne zápis?

Zápis do mateřské školy v Úhřeticích na školní rok 2021/2022 proběhne od 5. května 2021 do 7. května 2021.


Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

- 6. 5. 2021 od 12.30 - 14.30 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte.

- do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Úhřetice: mazpet7),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - tedy nelze jen poslat prostý email (ms.uhretice@seznam.cz),

- poštou: Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim, Úhřetice 52, Úhřetice, rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně.


Co bude třeba doložit u zápisu?

Kritéria k přijetí do Mš

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. kopii rodného listu dítěte

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Formulář - "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" bude k dispozici ke stažení na webových stránkám MŠ Úhřetice (www.msuhretice.cz) od 1.4.2021.

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře.

Domluvte se telefonicky s dětským lékařem na způsobu předání potvrzení o očkování.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Úhřeticích a ve školském obvodu MŠ Úhřetice

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových).

Které obce patří do obvodu Mateřské školy Úhřetice okres Chrudim?

Do školského obvodu MŠ patří: Vejvanovice, Úhřetická Lhota, Dolní Bezděkov

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do více mateřských škol?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné. Připravujeme na náš web fotografie a video, ve kterém Vám naši školu představíme.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 731 159 903 nebo emailu ms.uhretice@seznam.cz

)

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Úhřetice


Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci co chce - komunikuje
  • spolupracuje při oblékání
  • nenosí pleny
  • samostatně si nazouvá obuv
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem
  • ujde kratší vzdálenost