Přijímací řízení

                                                          Rozhodnutí o přijetí

Příjem "Žádostí k předškolnímu vzdělávání" pro školní rok 2020/2021 proběhne

  ve středu 13. 05. 2020  od 08.00 do 16.00 hod.


INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podmínky přeškolního vzdělávání včetně přijímacího řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

V § 34 odst. 1 školského zákona se stanoví, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Rozhodnutí v této záležitosti je v kompetenci ředitelky mateřské školy. Při přijímání dětí mladších tří let je třeba nezbytně respektovat zákonné požadavky (§ 33 školského zákona). Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělání povinné až do zahájení povinné školní docházky do prvního ročníku základní školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se tím přestupku (§ 182 písm. a) školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte je také povinen informovat ředitele mateřské školy o jiném způsobu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání) ve lhůtě nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost v souladu s ustanovením § 34 odst. 6 školského zákona s přihlédnutím k místním podmínkám mateřské školy.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může být do mateřské školy přijato dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře. Pokud očkováno není, musí být doložen doklad, že je vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola dodržení tohoto ustanovení nevyžaduje.

Veškeré osobní údaje jsou důsledně využívány pro účely zajištění provedení úkonů ve správním řízení.

Vyhlášení přijímacího řízení

Termín pro podání žádosti o přijetí od 1. září následujícího školní roku se stanovuje po dohodě se zřizovatelem v délce jednoho dne v období od 2. do 16. května příslušného kalendářního roku. Žádost lze také podat v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita mateřské školy.

Informace o stanovení termínu zápisu jsou veřejnosti předávány způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím plakátů a obecním rozhlasem ), dále prostřednictvím "Dne otevřených dveří", oznámení na internetových stránkách školy atp.

Průběh přijímacího řízení, evidence a posuzování žádostí

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem a předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz, přihlášku k zápisu, evidenční list. Cizí státní příslušníci předloží doklady o povolení k pobytu. (Upozorňujeme, že z časových důvodů nelze vyplňovat formuláře na místě se zaměstnanci školy).

Při zápisu není nutná přítomnost obou rodičů. Přihláška k zápisu musí být potvrzena dětským lékařem.

Zápis do MŠ bude probíhat v ředitelně školy.

Žádosti o přijetí dítěte jsou evidovány pod číslem jednacím. Přijímací řízení dále probíhá v režimu správního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ a na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.

V případě, že se žádosti vyhovuje, je tímto zveřejněním rozhodnutí považováno za oznámené. Zákonný zástupce dítěte má právo požádat ředitelku mateřské školy o vyhotovení stejnopisu rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vystaveno do třiceti dnů od data podání žádosti a doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte, který žádost podal.

V průběhu přijímacího řízení bude stanoveno datum informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí, kde budou podány základní informace k docházce do MŠ.

Stanovení kritérií

Kritérium                                                                           Body

Trvalý pobyt dítěte v Úhřeticích                                          5

Trvalý pobyt dítěte v obcích spádových 

(Vejvanovice, Úhřetická Lhota,  Dolní Bezděkov)              4

Věk dítěte 

5 let a více                                                                            6

4 roky                                                                                    5

3 roky                                                                                    4

Individuální situace dítěte

Sourozenec, který již do mateřské školy dochází 

a bude ji navštěvovat i od 1. 9. nového školního roku.        2


Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních a hygienických norem.

Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle uvedených kritérií. V případě rovnosti rozhoduje věk dítěte.

Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení u ředitelky mateřské školy. Rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.