Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ (ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. května 2024 od 9 do 16 hodin v ředitelně mateřské školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy Úhřetice okres Chrudim stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, dle podmínek školy a zralosti dítěte lze přijmout i dítě mladší 3 let.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

III. Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, a tato skutečnost bude známá do 30. 6. 2024, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem.

KRITÉRIA A POČET BODŮ:

1. Dítě, které má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu dle vyhlášky obce Úhřetice.   10 bodů

2. Dítě 3 a víceleté.  10 bodů

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte, přičemž starší má přednost.

Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele, např. zdravotní stav zákonných zástupců (doložit ZTP, invalidní důchod apod.) a dále k celkové zralosti dítěte.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, popřípadě potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (vyjádření dětského lékaře)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz nebo pas.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy na webových stránkách a ve vývěsce školy.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 731 159 903 nebo emailu ms.uhretice@seznam.cz.

Formuláře k zápisu budou k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ Úhřetice (www.msuhretice.cz) od 1.4.2024.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Úhřetice.