Jsme dvoutřídní škola rodinného typu. Nacházíme se v pěkném prostředí na okraji obce Úhřetice. Přízemní budova školy je obklopena rozlehlou zahradou s živými vrbovými stavbami, herními prvky, mlhovištěm a dopravním hřištěm.

Zajišťujeme všestrannou péči dětem zpravidla od tří (nejdříve však od dvou) do šesti let věku realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. To přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti při vytváření základních předpokladů pro návazné vzdělávání. Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné radosti a pohody, se spokojenými dětmi i rodiči.

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů s uplatněním prvků osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. To vše v úzké součinnosti s rodinou.  

Naše vize:

"Aby se dítě vyvinulo v člověka takového, jaký má být, je třeba, aby dělalo to, co ho činní šťastným". ( J.J.Pestalozzi)

Vytvoření atmosféry plné radosti a pohody, se spokojenými dětmi i rodiči.

Záměry školy:

Dlouhodobým záměrem je, aby děti, které opouštějí naši mateřskou školu, byly osobnosti vzhledem ke svému věku samostatné, sebevědomé a sebejisté, aby umělo samostatně přemýšlet a dále bylo schopno se rozvíjet, učit a prožít spokojený, plnohodnotný život.

Vytváření pozitivního vztahu dětí k pohybu. Prevence obtíží, jako jsou špatné držení těla, obezita dětí, děti s nízkým zájmem o fyzické aktivity.

Podpora a rozvoj ekologické výchovy u dětí v naší mateřské škole. V součinnosti s rodinou, která je nedílnou součástí MŠ a veřejnými organizacemi vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k sobě, okolí a životnímu prostředí.

Předávání a zprostředkování základních životních zkušeností formou prožitků v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů a tím vytvořit základy celoživotního vzdělávání.

Rozvoj logopedického působení v MŠ, aby děti, které nastoupí do základní školy, neměly žádné komunikační obtíže, popř. je co nejvíce eliminovat.

Rozvoj polytechnického vzdělávání, které je již tradicí v naší škole a pomáhá rozvíjet technické myšlení, vědecké bádání, před matematické představy a pod..