"Předškolička" je určena dětem, kterých se týká povinná předškolní docházka. Zaměřujeme se na aktuální potřeby a rozvoj individuálních potřeb každého dítěte v návaznosti na Třídní vzdělávací program. Při činnostech postupujeme od elementárních dovedností ke složitějším klíčovým kompetencím. Jejich úspěšné zvládnutí usnadní dítěti start do základní školy.

Na co se zaměřujeme:

  • Hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika (špetkový úchop, postavení ruky při psaní, uvolnění ruky, viziomotorické koordinace …..)
  • Zrakové vnímání ( zraková paměť, pravidelný posun očí po řádku,….)
  • Předmatematické dovednosti ( první, poslední, před, za, posloupnost času a matematická řada….)
  • Kritické myšlení, řeč ( výslovnost, slovní zásoba, práce s textem, samostatné uvažování, rozvoj verbálních dovedností každého dítěte…. )
  • Sluchová percepce (diskriminace hlásek ve slovech, iniciační finální hláska,…)
  • Rozvoj sociálních dovedností (radost z úspěchu, pozitivní sebepojetí a hodnocení každého jedince, rozvoj pozitivní vnitřní motivace, kreativita)
  • Veškerá naše činnost bude probíhat na základě prožitkové a projektové metody

Desatero předškoláka