Polytechnika hravě

Děti si osvojují vzájemně spolupracovat, společně řešit problémové situace, vzájemně se domlouvat a poradit si, pracovat na základě technických výkresů a plánů, technicky přemýšlet. Mají možnost proniknout do elementárních principů stavitelství a seznámit se se základy budování různých staveb, rozvíjet technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy, praktické volné tvoření hravou formou a s nadšením.  

Logopedická intervence 

Logopedická intervence v naší Mš probíhá na dvou úrovních. První z nich je zařazení jazykových,  chvilek do programu běžného dne ve všech třídách. Mladší třídy mají logopedickou intervenci zahrnutu ve třídních vzdělávacích programech. Paní učitelky se zaměřují převážně na ovlivňování motoriky, fonematického sluchu, rozvoj zrakového vnímání, dechová a fonační cvičení a vedení ke správnému řečovému projevu. Na třídách mají velké množství vhodných materiálů a námětů k těmto činnostem. Zároveň moniturují řečový projev dětí a v případě potřeby mohou potíže konzultovat s logopedickými asistentkami, které doporučí další postup. 

Další úrovní je logopedický kroužek, probíhající jednou týdně, který vedou paní učitelky proškolené a vzdělané v oblasti logopedické intervence. Zde je věnována péče výhradně dětem, které mají problémy v oblasti komunikace. Dle depistáže je navržen rodičům postup intervence. Spolupráci s rodiči, také v případě potřeby s logopedickými odborníky, vyžadujeme po celý školní rok. Každému dítěti je věnován čas dle individuálních potřeb.   

Angličtinka

V tomto věku by se děti měly s cizím jazykem seznamovat hned z několika důvodů:

  • je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem
  • děti se snadno učí a poznávání je baví
  • ulehčí to výuku AJ na základní škole
  • děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost
  • rozvíjí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování
  • výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost

 Děti se nenásilně, formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti) seznamují se základy angličtiny v návaznosti na probíhající učivo dle třídního programu.