Nadstandartní aktivity 2021/2022

Logopedická chvilka

- individuální konzultace

Ve škole budu správně vyslovovat!

Logopedické konzultace vedou pedagogové - logopedické asistentky, splňující požadavky odborné kvalifikace. Konzultace probíhají pravidelně jednou týdně. Jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností dítěte.

Dle potřeby se zaměřujeme na motoriku mluvidel, dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci.

                      

Svět kolem nás!

- polytechnický a přírodovědný kroužek.

Máme možnost proniknout nejenom do světa techniky, ale i přírody!

S technikou a vědou se učíme vzájemné spolupráce, společnému řešení problémové situace, komunikace (domlouvat se, poradit si). Rozvíjíme svou manuální zručnost, technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy. Zkoušíme si také nové techniky a metody práce.

Příroda nás obklopuje všude kolem nás, seznamujeme se s naší faunou a florou. Učíme se poznávat přírodu, orientovat se v ní. Poznáváme práci s lupou, dalekohledem, mikroskopem. Vytváříme si kladný vztah k přírodě, vytváříme potřebu tolerance i ochrany přírody.

Pomáháme sobě i světu

... připraví vaše děti na okolnosti dnešní doby formou hry

Co prospívá zdraví a co mu škodí?

Jak se chovat se tak v nebezpečných situacích(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace?

Proč je důležitý aktivní pohyb a zdravá výživa?

Jak můžu pomáhat druhým?

Jak můžu pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, neplýtvat vodou ani jídlem, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)?

Jak dát první pomoc?


Zpívánky

...budeme si hrát a zpívat

Hravou formou se zaměříme na dechová cvičení, rytmizaci básniček, naučíme se nové písničky a uvidíme, co hezkého vznikne, když spojíme hudbu a divadlo.

Zpívání bude probíhat za hudebního doprovodu a do hudebního podkresu se mohou zapojit i děti. V průběhu každé písničky se mezi nimi vystřídají Orffovy nástroje, které dětem pomáhají udržovat rytmus.

Mezi takovéto nástroje patří například: Bubínek, Rumbakoule, Rolničky a zvonečky, Tamburína, Rachtačky, Dřívka a paličky, Triangl a další.

V rámci Zpívánek budou děti vystupovat na školkových i obecních akcích ( Vítání občánků, Vánoční vystoupení apod.).

Hvězdičkové tancování

...protančené odpoledne

Tancování a choreografie jsou vždy uzpůsobeny schopnostem malých tanečníků.

Zaměřujeme se na základy tancování, taneční průpravu, správné držení těla, uvědomění si jednotlivých částí těla a jejich ovládání, vzájemná koordinace, posílení svalstva a kardiovaskulárního systému, strečink, rozvoj prostorové představivosti a pohybové paměti, propojení tanečních prvků s hudebním podkladem. 
To vše ZÁBAVNOU FORMOU  

Svůj zájem hlaste paní učitelce ve třídě. Přednost budou mít děti, které jdou v září do školy.