Č. b. účtu: 181489094/0300

Záloha stravné: 800,- /měsíc

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena po dohodě se zřizovatelem. V její ceně jsou zahrnuty náklady na provoz MŠ (Vyhláška č.14/2005):              450,-/měsíc                                             

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

Osvobozena od úplaty za předškolní vzdělávání může být fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Osvobozen může být rodič pečující o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě dle § 22 odst. 1.

Osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálního příplatku dle § 20 - 22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se ruší s účinností od 1.1. 2011 z důvodu zrušení sociálního příplatku.

SNÍŽENÍ ÚPLATY

Zákonnému zástupci dítěte, na které je pobírán příspěvek při péči o osobu blízkou, lze základní částku snížit poměrně na dvě třetiny základní částky.

Zákonnému zástupci, kterému je docházka omezena na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku lze snížit úplatu za vzdělávání na dvě třetiny stanovené úplaty pro celodenní docházku dítěte.

ZPŮSOB PLATBY

Úhrada příspěvku bude prováděna měsíčně bezhotovostním způsobem (inkasním příkazem nebo převodem na účet), dle údajů uvedených v přihlášce ke stravování dítěte a úplatě za předškolní vzdělávání, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

V informací najdete ve Stravovacím řádu školní jídlny a Pokynu k úplatě předškolního
vzdělávání