POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

Předškolní vzdělávání je povinné pro 5 leté děti od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky (PŠD). Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu ("spádová mateřská škola").

Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

 • Státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

 • Občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.

 • Jiné cizince pobývající na území ČR déle než 90 dnů.

 • Účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinnosti zákonných zástupců 

 • Zákonný zástupce dítěte (dále jen ZZ) je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pokud dítě ještě nedochází do MŠ).

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Pokud ZZ dítěte zvolí jinou MŠ, než odpovídá jeho školskému obvodu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně 4 hodiny denně - od 8 - 12 hodin, mimo dny školních prázdnin.

 • Dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i ve dnech školních prázdnin a po celou dobu provozu.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v MŠ - způsob omlouvání je blíže určen ve školním řádu MŠ.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání 

                                           
 1. Individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ).
 2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění PŠD.


 • ZZ dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno a oznámit to ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o ind. vzdělávání doručeno ředitelce MŠ s uvedením období a důvodů.

 • Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

 • Pokud se ZZ nedostaví s dítětem k ověření (termíny jsou uvedeny ve školním řádu MŠ) a to ani v náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte a dítě musí ihned nastoupit ke vzdělávání do MŠ.

 • Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí ZZ dítěte.