Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

Mateřská škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a platných zákonných norem:

1· POBYT V PROSTORÁCH MŠ
Na terase je k dispozici dezinfekce - žádáme rodiče, aby si při každém vstupu dezinfikovali ruce.
Minimalizujte počet doprovázejících a vyzvedávajících osob.
Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, respiračních chorob a horečky nesmí do MŠ vstoupit.
Minimalizujte dobu strávenou v šatnách dětí, zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou.
Nechte dítěti pro případ potřeby v kapsáři roušku zabalenou v igelitovém sáčku.
2· PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID - 19
Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou od doprovázející osoby převzaty.
Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou. Povinností zákonného zástupce je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.
Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání. Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
I nadále zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ (zejména Školní řád), kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.